พิพิธภัณฑ์

รูปแบบพิพิธภัณฑ์ภายหลังการก่อนสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนเปลง

 

บริเวณโดยรอบสวน

มีการออกแบบบริเวณโดยรอบเพื่อรองรับการเดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ